Hình bên dưới là đồ thị của hàm số nào trong các hàm số sau đây?

Lưu lại

Hình bên dưới là đồ thị của hàm số nào trong các hàm số sau đây?

 Hình bên dưới là đồ thị của hàm số nào trong các hàm số sau đây?

Đáp án: B

Dựa vào đồ thị hàm số ta thấy nét cuối của hàm số đi xuống nên $a < 0 \Rightarrow $ loại đáp án C  và D.

Đồ thị hàm số đi qua điểm $\left( {1;\,\,1} \right).$

+) Đáp án A: Thay tọa độ điểm $\left( {1;\,1} \right)$ vào hàm số: $y =  - {x^3} - 1$ ta được: $1 =  - 1 - 1 \Leftrightarrow 1 =  - 2$ vô lý.

$ \Rightarrow $ loại đáp án A.

+) Đáp án B: Thay tọa độ điểm $\left( {1;\,1} \right)$ vào hàm số: $y =  - {x^3} + 3x - 1$ ta được: $1 =  - 1 + 3 - 1 \Leftrightarrow 1 = 1$ luôn đúng.

$ \Rightarrow $ chọn đáp án B.

Chọn B.

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên