Hình bên là đồ thị của hàm số nào trong các hàm số sau đây?

Lưu lại

Hình bên là đồ thị của hàm số nào trong các hàm số sau đây?

 Hình bên là đồ thị của hàm số nào trong các hàm số sau đây?

Đáp án: C

Dựa vào đồ thị hàm số ta thấy hàm số cần tìm là hàm số đồng biến trên $\mathbb{R}$ và có TGT là: $G = \left( {0; + \infty } \right).$

$ \Rightarrow $ chọn đáp án C.

+) Đáp án A, B loại vì có TXĐ là: $D = \left( {0; + \infty } \right)$ và  TGT của hàm số là: $G = \mathbb{R}.$

+) Đáp án D loại vì hàm số $y = {\left( {\dfrac{1}{{\sqrt 5 }}} \right)^x}$ nghịch biến trên $\mathbb{R}.$

Chọn  C.

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên