Hình nào sau đây có mặt phẳng đối xứng?

Lưu lại

Hình nào sau đây có mặt phẳng đối xứng?

Đáp án: A

Tứ diện đều có mặt phẳng đối xứng là mặt phẳng đi qua 1 cạnh và trung điểm cạnh đối diện. Vì tứ diện đều có 6 cạnh nên có 6 mặt phẳng đối xứng.

Chọn A.

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên