Họ nguyên hàm của hàm số (f( x ) = 3(x^2) - 2x + 3) là:

Lưu lại

Họ nguyên hàm của hàm số $f\left( x \right) = 3{x^2} - 2x + 3$ là:

Đáp án: C

Ta có $\int {f\left( x \right)dx}  = \int {\left( {3{x^2} - 2x + 3} \right)dx} $.

$ \Rightarrow \int {f\left( x \right) = {x^3} - {x^2} + 3x + C} .$

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên
    Câu hỏi nằm trong đề thi: