Họ nguyên hàm của hàm số (f( x ) = 4(x^3)) là

Lưu lại

Họ nguyên hàm của hàm số $f\left( x \right) = 4{x^3}$ là

Đáp án: D

$f\left( x \right) = 4{x^3} \Rightarrow F\left( x \right) = {x^4} + C.$

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên
    Câu hỏi nằm trong đề thi: