Họ nguyên hàm của hàm số(f( x ) = (x^2) + 3) là

Lưu lại

Họ nguyên hàm của hàm số$f\left( x \right) = {x^2} + 3$ là

Đáp án: A

$f\left( x \right) = {x^2} + 3$$ \Rightarrow F\left( x \right) = \frac{{{x^3}}}{3} + 3x + C$

Chọn A.

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên