Họ nguyên hàm của hàm số (f( x ) = x - (e^x)) là

Lưu lại

Họ nguyên hàm của hàm số $f\left( x \right) = x - {e^x}$ là

Đáp án: D

$\int {f\left( x \right)dx}  = \int {\left( {x - {e^x}} \right)dx}  = \dfrac{{{x^2}}}{2} - {e^x} + C.$

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên
    Câu hỏi nằm trong đề thi: