Họ nguyên hàm của hàm số (y = xsin x) là

Lưu lại

Họ nguyên hàm của hàm số $y = x\sin x$ là

Đáp án: C

Đặt $\left\{ \begin{array}{l}u = x \Rightarrow du = dx\\dv = \sin xdx \Rightarrow v =  - \cos x\end{array} \right..$

$\begin{array}{l} \Rightarrow \int {x\sin xdx =  - x\cos x - \int { - \cos xdx} } \\\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, =  - x\cos x + \int {\cos xdx} \\\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, =  - x\cos x + \sin x + C\end{array}$

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên
    Câu hỏi nằm trong đề thi: