Khai triển nhị thức sau ((( (x + 2) )^(n + 5)),,( (n in mathbb(N)) )) có tất cả (2019) số hạng. Tìm (n).

Lưu lại

Khai triển nhị thức sau ${\left( {x + 2} \right)^{n + 5}}\,\,\left( {n \in \mathbb{N}} \right)$ có tất cả $2019$ số hạng. Tìm $n$. 

Đáp án: D

Khai triển nhị thức ${\left( {x + 2} \right)^{n + 5}}\,\,\left( {n \in \mathbb{N}} \right)$ có tất cả $2019$ số hạng nên $n + 5 = 2019 + 1$$ \Leftrightarrow n = 2015$.

Chọn D.

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên