Khai triển ((( (x - 3) )^(100))) ta được đa thức ((( (x - 3) )^(100)) = (a_0) + (a_1)x + (a_2)(x^2) + ... + (a_(100))(x^(100))), ((a_1),,,(a_2),...,(a_(100))) là các hệ số thực. Tính ((a_0) - (a_1) + (a_2) - ... - (a_(99)) + (a_(100))?)

Lưu lại

Khai triển ${\left( {x - 3} \right)^{100}}$ ta được đa thức ${\left( {x - 3} \right)^{100}} = {a_0} + {a_1}x + {a_2}{x^2} + ... + {a_{100}}{x^{100}}$, ${a_1},\,\,{a_2},...,{a_{100}}$ là các hệ số thực. Tính ${a_0} - {a_1} + {a_2} - ... - {a_{99}} + {a_{100}}?$

Đáp án: B

Ta thấy ${\left( {x - 3} \right)^{100}} = {a_0} + {a_1}x + {a_2}{x^2} + ... + {a_{100}}{x^{100}}$

$ \Rightarrow {\left( { - 1 - 3} \right)^{100}} = {a_0} - {a_1} + {a_2} - {a_3} + .... + {a_{100}}$

$ \Rightarrow {a_0} - {a_1} + {a_2} - {a_3} + .... + {a_{100}} = {4^{100}}$.

Chọn B.

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên