Khẳng định nào dưới đây về hàm số (y = (rm(;)) - (x^4) - 3(x^2) + 2) là đúng?

Lưu lại

Khẳng định nào dưới đây về hàm số $y = {\rm{\;}} - {x^4} - 3{x^2} + 2$ là đúng?

Đáp án: B

$\begin{array}{*{20}{l}}{TXD:{\mkern 1mu} {\mkern 1mu} D = R}\\{y' = {\rm{\;}} - 4{x^3} - 6x = 0 \Leftrightarrow x = 0}\\{y'' = {\rm{\;}} - 12x - 6 \Rightarrow y''\left( 0 \right) = {\rm{\;}} - 6 < 0}\end{array}$

 $ \Rightarrow $ Hàm số đạt cực đại tại $x = 0$ và không có cực tiểu.

Chọn B.

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên