Khẳng định nào sau đây là đúng?

Lưu lại

Khẳng định nào sau đây là đúng?

Đáp án: B

Xét hàm số $y = {5^x}$ ta có:

+) TXĐ: $D = \mathbb{R}$

+) Đồ thị hàm có TCN: $y = 0.$

+) Đồ thị hàm số không có TCĐ.

+) Đồ thị hàm số luôn đi qua điểm $\left( {0;\;1} \right).$

+) Hàm số luôn đồng biến trên TXĐ.

+) Đồ thị hàm số luôn nằm phía trên trục $Ox.$

Chọn  B.

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên