Khẳng định nào sau đây là đúng?

Lưu lại

Khẳng định nào sau đây là đúng?

Đáp án: A

Ta có: ${\left( {{e^x}} \right)^y} = {e^{xy}} \Rightarrow $ đáp án A đúng.

Chọn  A.

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên