Khẳng định nào sau đây là đúng?

Lưu lại

Khẳng định nào sau đây là đúng?

Đáp án: D

Ta có: ${\log _2}\left( {\dfrac{x}{y}} \right) = {\log _2}x - {\log _2}y \Rightarrow $ đáp án D đúng.

Chọn  D.

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên