Khẳng định nào sau đây sai đối với hàm số (f( x ) = dfrac(1)((x + 1)).)

Lưu lại

Khẳng định nào sau đây sai đối với hàm số $f\left( x \right) = \dfrac{1}{{x + 1}}.$ 

Đáp án: C

ĐTHS có TCĐ $x =  - 1$ và TCN $y = 0$.

Do đó chỉ có C sai.

Chọn C.

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên