Khối chóp tam giác có thể tích (dfrac((2(a^3)))(3)) và chiều cao (asqrt 3 ) thì diện tích đáy của khối chóp bằng:

Lưu lại

Khối chóp tam giác có thể tích $\dfrac{{2{a^3}}}{3}$ và chiều cao $a\sqrt 3 $ thì diện tích đáy của khối chóp bằng:

Đáp án: A

Ta có: $V = \dfrac{1}{3}S.h $

$\Rightarrow \dfrac{{2{a^3}}}{3} = \dfrac{1}{3}.a\sqrt 3 .S $

$\Rightarrow S = \dfrac{{2{a^2}\sqrt 3 }}{3}$

Chọn đáp án A.

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên