Khối đa diện đều loại (( (5;3) )) có bao nhiêu mặt?

Lưu lại

Khối đa diện đều loại $\left\{ {5;3} \right\}$ có bao nhiêu mặt?

Đáp án: A

Khối đa diện đều loại $\left\{ {5;3} \right\} \Rightarrow n = 5;{\mkern 1mu} {\mkern 1mu} p = 3$

$ \Rightarrow 3D = 2C = 5M \Rightarrow M$ chia hết cho 6

Khi $M = 6$ thì khối đa diện đều là khối lập phương thuộc loại $\left\{ {4;3} \right\}$ (ktm).

Vậy $M = 12$.

Chọn A.

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên