Môđun của số phức (( (3 - 2i) )i) bằng

Lưu lại

Môđun của số phức $\left( {3 - 2i} \right)i$ bằng

Đáp án: B

Ta có $z = \left( {3 - 2i} \right)i = 2 + 3i$.

$ \Rightarrow \left| z \right| = \sqrt {{2^2} + {3^2}}  = \sqrt {13} .$

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên
    Câu hỏi nằm trong đề thi: