Mỗi đỉnh của hình đa diện là đỉnh chung của ít nhất:

Lưu lại

Mỗi đỉnh của hình đa diện là đỉnh chung của ít nhất:

Đáp án: C

Mỗi đỉnh của hình đa diện là đỉnh chung của ít nhất 3 mặt (ví dụ các đỉnh của hình tứ diện)

Không tồn tại 1 đỉnh nào đó của đa diện nào đó là đỉnh chung của ít hơn 3 mặt

Chọn C.

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên