Một hình trụ có chu vi đường tròn đáy (8pi a) và đường sinh có chiều dài bằng (3a). Thể tích của khối trụ bằng

Lưu lại

Một hình trụ có chu vi đường tròn đáy $8\pi a$ và đường sinh có chiều dài bằng $3a$. Thể tích của khối trụ bằng

Đáp án: A

Hình trụ đã cho có đường sinh có chiều dài bằng $3a$ nên chiều cao của hình trụ bằng $3a$

Chu vi đáy của đường tròn đáy là $8\pi a$ nên bán kính của đường tròn đáy là    $R = \dfrac{{8\pi a}}{{2\pi }} = 4a$

Suy ra thể tích của khối trụ đã cho là : $V = 3a.\pi .{\left( {4a} \right)^2} = 48\pi {a^3}$

Chọn A

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên