Một người gửi ngân hàng số tiền 200 triệu đồng với hình thức lãi kép theo quý là 2%/ quý. Hỏi sau đúng 3 năm người đó nhận được cả vốn lẫn lãi bao nhiêu tiến?

Lưu lại

Một người gửi ngân hàng số tiền 200 triệu đồng với hình thức lãi kép theo quý là 2%/ quý. Hỏi sau đúng 3 năm người đó nhận được cả vốn lẫn lãi bao nhiêu tiến?

Đáp án: A

Đặt $A = 200$ triệu đồng,   $x = 2\% $/quý        

Sau 1 quý, số tiền cả gốc và lãi nhận được  là :

${A_1} = A + A.x = A\left( {1 + x} \right)$

Sau 2 quý, số tiền cả gốc và lãi nhận được là :

${A_2} = {A_1} + {A_1}.x = {A_1}\left( {1 + x} \right) = A{\left( {1 + x} \right)^2}$

……..

Sau $n$ quý, số tiền cả gốc và lãi nhận được là ${A_n} = A{\left( {1 + x} \right)^n}$

3 năm = 12 quý

Số tiền cả gốc lẫn lãi mà người đó nhận được sau 12 quý là :

${A_{12}} = 200.{\left( {1 + 2\% } \right)^{12}} = 253,648$ (triệu đồng).    

Chọn A

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên