Một người gửi tiết kiệm ngân hàng 20 triệu với lãi suất không đổi là 7,2%/năm và tiền lãi hàng tháng được nhập vào vốn. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu năm người đó thu về được tổng số tiền lớn hơn 345 triệu đồng?

Lưu lại

Một người gửi tiết kiệm ngân hàng 20 triệu với lãi suất không đổi là 7,2%/năm và tiền lãi hàng tháng được nhập vào vốn. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu năm người đó thu về được tổng số tiền lớn hơn 345 triệu đồng?

Đáp án: B

Ta có $345 = 20.{\left( {1 + 7,2\% } \right)^n}$

$ \Leftrightarrow n = {\log _{1,072}}\left( {\dfrac{{345}}{{20}}} \right) \approx 41$ năm.

Chọn B

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên