Một ô tô đang chạy với vận tốc (15( (m/s) )) thì tăng tốc chuyển động nhanh dần với gia tốc (a = 3t - 8,,,( (m/(s^2)) )), trong đó t là khoảng thời gian tính bằng giây kể từ lúc tăng tốc. Hỏi sau 10 giây tăng vận tốc ô tô đi được bao nhiêu mét?

Lưu lại

Một ô tô đang chạy với vận tốc $15\left( {m/s} \right)$ thì tăng tốc chuyển động nhanh dần với gia tốc  $a = 3t - 8\,\,\,\left( {m/{s^2}} \right)$, trong đó t là khoảng thời gian tính bằng giây kể từ lúc tăng tốc. Hỏi sau 10 giây tăng vận tốc ô tô đi được bao nhiêu mét?

Đáp án: D

Ta có $v = \int {a\left( t \right)dt = \int {\left( {3t - 8} \right)dt} }  = \dfrac{{3{t^2}}}{2} - 8t + C.$

Vì ô tô đang chạy với vận tốc 15m/s nên ta có: $v\left( 0 \right) = 15 \Rightarrow C = 15.$

$ \Rightarrow v = \dfrac{{3{t^2}}}{2} - 8t + 15.$

Vậy quãng đường ô tô đi được sau 10 giây là: $s = \int\limits_0^{10} {\left( {\dfrac{{3{t^2}}}{2} - 8t + 15} \right)dt = 250} .$

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên
    Câu hỏi nằm trong đề thi: