Một trong những hoạt động của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên (1925-1929) là

Lưu lại

Một trong những hoạt động của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên (1925-1929) là

Đáp án: C

Một trong những hoạt động của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên (1925-1929) là ở nhiều lớp đào tạo cán bộ. Tháng 6/1925, Nguyễn Ái Quốc thành lập Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên. Đây là một tổ chức yêu nước có khuynh hướng cộng sản, một bước chuẩn bị có ý nghĩa quyết định về tổ chức cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Chọn C

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên