Nếu các số dương a, b thỏa mãn ((2020^a) = b) thì

Lưu lại

Nếu các số dương a, b thỏa mãn ${2020^a} = b$ thì

Đáp án: C

Ta có: ${2020^a} = b \Leftrightarrow a = {\log _{2020}}b.$

Chọn  C.

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên