Nếu đặt (t = (3^x) > 0) thì phương trình ((3^(2x - 1)) + (3^(x + 1)) - 12 = 0) trở thành phương trình

Lưu lại

Nếu đặt $t = {3^x} > 0$ thì phương trình ${3^{2x - 1}} + {3^{x + 1}} - 12 = 0$ trở thành phương trình

Đáp án: D

Ta có ${3^{2x - 1}} + {3^{x + 1}} - 12 = 0$ $ \Leftrightarrow {\left( {{3^x}} \right)^2} + {9.3^x} - 36 = 0\,\,\left( 1 \right).$

Đặt $t = {3^x} > 0.$

Vậy $\left( 1 \right)$ trở thành ${t^2} + 9t - 36 = 0.$

Đáp án D.

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên