Nếu hàm số (y = f( x )) liên tục trên (mathbb(R)) thỏa mãn (f( x ) < f( 0 )forall x in ( ( - 2;2) )backslash ( 0 )) thì

Lưu lại

Nếu hàm số $y = f\left( x \right)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn $f\left( x \right) < f\left( 0 \right)\forall x \in \left( { - 2;2} \right)\backslash \left\{ 0 \right\}$ thì

Đáp án: B

Ta có: $f\left( x \right) < f\left( 0 \right)\,\,\forall x \in \left( { - 2;\,\,2} \right)\backslash \left\{ 0 \right\} \Rightarrow x = 0$ là điểm cực đại của hàm số $y = f\left( x \right).$ 

Chọn B.

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên