Nếu (intlimits_1^5 (dfrac((dx))((2x - 1)) = ln c) ) với (c in mathbb(Q)) thì giá trị của (c) bằng:

Lưu lại

Nếu $\int\limits_1^5 {\dfrac{{dx}}{{2x - 1}} = \ln c} $ với $c \in \mathbb{Q}$ thì giá trị của $c$ bằng: 

Đáp án: B

Ta có : $\int\limits_1^5 {\dfrac{{dx}}{{2x - 1}}}  = \left. {\dfrac{1}{2}\ln \left| {2x - 1} \right|} \right|_1^5 = \dfrac{1}{2}\left( {\ln 9 - \ln 1} \right) = \ln 3$. Vậy $c = 3$.

Chọn B

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên