Nếu khối trụ tròn xoay có bán kính đáy bằng (2a) và thể tích bằng (36pi (a^3),( (0 < a in mathbb(R)) )) thì chiều cao bằng

Lưu lại

Nếu khối trụ tròn xoay có bán kính đáy bằng $2a$ và thể tích bằng $36\pi {a^3}\,\left( {0 < a \in \mathbb{R}} \right)$ thì chiều cao bằng 

Đáp án: C

Gọi chiều cao của khối trụ tròn xoay đã cho bằng $h.$

Khối trụ tròn xoay đã cho có thể tích là $\pi {\left( {2a} \right)^2}h = 36\pi {a^3} \Rightarrow h = 9a.$

Đáp án C.

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên