Nghiệm âm lớn nhất của phương trình (dfrac((sqrt 3 ))((((sin )^2)x)) = 3cot x + sqrt 3 ) là

Lưu lại

Nghiệm âm lớn nhất của phương trình $\dfrac{{\sqrt 3 }}{{{{\sin }^2}x}} = 3\cot x + \sqrt 3 $ là

Đáp án: C

ĐKXĐ: $\sin x \ne 0 \Leftrightarrow x \ne k\pi $.

Ta có:

$\begin{array}{l}\,\,\,\,\,\,\dfrac{{\sqrt 3 }}{{{{\sin }^2}x}} = 3\cot x + \sqrt 3 \\ \Leftrightarrow \sqrt 3 \left( {1 + {{\cot }^2}x} \right) = 3\cot x + \sqrt 3 \\ \Leftrightarrow \sqrt 3 {\cot ^2}x - 3\cot x = 0\\ \Leftrightarrow \sqrt 3 \cot x\left( {\cot x - \sqrt 3 } \right) = 0\\ \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}\cot x = 0\\\cot x = \sqrt 3 \end{array} \right.\\ \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}x = \dfrac{\pi }{2} + k\pi \\x = \dfrac{\pi }{6} + k\pi \end{array} \right.\left( {k \in \mathbb{Z}} \right)\end{array}$

+ Xét họ nghiệm $x = \dfrac{\pi }{2} + k\pi $.

Cho $x < 0 \Leftrightarrow \dfrac{\pi }{2} + k\pi  < 0 \Leftrightarrow k <  - \dfrac{1}{2}$.

Mà $k \in \mathbb{Z} \Rightarrow {k_{\max }} =  - 1$ $ \Rightarrow $ Nghiệm âm lớn nhất là $x = \dfrac{\pi }{2} - \pi  =  - \dfrac{\pi }{2}$.

+ Xét họ nghiệm $x = \dfrac{\pi }{6} + k\pi $.

Cho $x < 0 \Leftrightarrow \dfrac{\pi }{6} + k\pi  < 0 \Leftrightarrow k <  - \dfrac{1}{6}$.

Mà $k \in \mathbb{Z} \Rightarrow {k_{\max }} =  - 1$ $ \Rightarrow $ Nghiệm âm lớn nhất là $x = \dfrac{\pi }{6} - \pi  =  - \dfrac{{5\pi }}{6}$.

Ta có: $ - \dfrac{\pi }{2} >  - \dfrac{{5\pi }}{6}$.

Vậy nghiệm âm lớn nhất của phương trình là $x =  - \dfrac{\pi }{2}$.

Chọn C.

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên