Nguyên hàm của hàm số (f( x ) = (e^(3x))(.3^x)) là:

Lưu lại

Nguyên hàm của hàm số $f\left( x \right) = {e^{3x}}{.3^x}$ là: 

Đáp án: D

$\int {f\left( x \right)dx}  = \int {{e^{3x}}{{.3}^x}} dx = \int {{{\left( {3{e^3}} \right)}^x}} dx = \frac{{{{\left( {3{e^3}} \right)}^x}}}{{\ln \left( {3{e^3}} \right)}} + C = \frac{{{3^x}{e^{3x}}}}{{\ln 3 + 3}} + C$.

Chọn: D

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên