Nguyên hàm của hàm số (f( x ) = (x^2) - 3x + frac(1)(x)) là:

Lưu lại

Nguyên hàm của hàm số $f\left( x \right) = {x^2} - 3x + \frac{1}{x}$ là:

Đáp án: C

$\int {f\left( x \right)} dx = \int {\left( {{x^2} - 3x + \frac{1}{x}} \right)dx}  = \frac{{{x^3}}}{3} - 3\frac{{{x^2}}}{2} + \ln \left| x \right| + C$.

Chọn: C

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên