Phần thực và phần ảo của số phức sau (z = ( (1 + 2i) )i) lần lượt là:

Lưu lại

Phần thực và phần ảo của số phức sau $z = \left( {1 + 2i} \right)i$ lần lượt là: 

Đáp án: B

$z = \left( {1 + 2i} \right)i = i + 2{i^2}$$ = i - 2 =  - 2 + i$.

Vậy số phức đó có phần thực là $ - 2$ và phần ảo là $1$.

Chọn B.

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên