Phương trình ((3^(2x + 3)) = (3^(4x - 5))) có nghiệm là

Lưu lại

Phương trình ${3^{2x + 3}} = {3^{4x - 5}}$ có nghiệm là    

Đáp án: B

Ta có: ${3^{2x + 3}} = {3^{4x - 5}} \Leftrightarrow 2x + 3 = 4x - 5$ $ - 2x =  - 8 \Leftrightarrow x = 4$

Chọn B

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên