Phương trình đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số (y = dfrac((6x - 5))((x + 6))) là

Lưu lại

Phương trình đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y = \dfrac{{6x - 5}}{{x + 6}}$ là

Đáp án: D

TXĐ: $D = \mathbb{R}\backslash \left\{ 6 \right\}.$

Ta có: $\mathop {\lim }\limits_{x \to  - 6} y = \mathop {\lim }\limits_{x \to  - 6} \dfrac{{6x - 5}}{{x + 6}} = 6 \Rightarrow y = 6$ là TCN của đồ thị hàm số.

Chọn  D.

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên