Số các giá trị nguyên của (m) để hàm số (y = (x^3) - 3m(x^2) - ( (12m - 15) )x + 7) đồng biến trên khoảng (( ( - infty ; + infty ) )) là

Lưu lại

Số các giá trị nguyên của $m$ để hàm số $y = {x^3} - 3m{x^2} - \left( {12m - 15} \right)x + 7$ đồng biến trên khoảng $\left( { - \infty ; + \infty } \right)$ là

Đáp án: D

Tập xác định: $D = \left( { - \infty ; + \infty } \right)$. $y' = 3{x^2} - 6mx - \left( {12m - 15} \right)$.

Ycbt $ \Leftrightarrow {\Delta _{y'}} \le 0$$ \Leftrightarrow {m^2} + 4m - 5 \le 0 \Leftrightarrow  - 5 \le m \le 1$.

Do $m$ nguyên nên $m$ có $7$ giá trị là $ - 5; - 4; - 3; - 2; - 1;0;1$.

Chọn D.

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên