Số các giá trị nguyên của (m) để hàm số (y = (( ((x^2) + 2mx + m + 20) )^( - sqrt 7 ))) có tập xác định là khoảng (( ( - infty ; + infty ) )) là

Lưu lại

Số các giá trị nguyên của $m$ để hàm số $y = {\left( {{x^2} + 2mx + m + 20} \right)^{ - \sqrt 7 }}$ có tập xác định là khoảng $\left( { - \infty ; + \infty } \right)$ là

Đáp án: B

Theo đề bài ta có: ${x^2} + 2mx + m + 20 > 0{\rm{ }}\forall x \in \mathbb{R}$.

$ \Leftrightarrow \Delta ' = {m^2} - m - 20 < 0 \Leftrightarrow  - 4 < m < 5$.

Mà $m \in \mathbb{Z} \Rightarrow m \in \left\{ { - 3; - 2; - 1;0;1;2;3;4} \right\}$.

Chọn B.

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên