Số điểm cực trị của hàm số (y = - 2((rm(x))^4) - (x^2) + 5) là

Lưu lại

Số điểm cực trị của hàm số $y =  - 2{{\rm{x}}^4} - {x^2} + 5$ là

Đáp án: A

TXĐ: $D = \mathbb{R}$.

Ta có: $y' =  - 8{x^3} - 2x$.

$y' = 0 \Leftrightarrow  - 8{x^3} - 2x = 0 \Leftrightarrow  - 2x\left( {4{x^2} + 1} \right) = 0 \Leftrightarrow x = 0$.

Do $x = 0$ là nghiệm bội 1, vậy $x = 0$ chính là cực trị duy nhất của hàm số đã cho.

Chọn A.

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên