Số đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số (y = dfrac((x + 2))((sqrt (4(x^2) + 1) ))) là

Lưu lại

Số đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y = \dfrac{{x + 2}}{{\sqrt {4{x^2} + 1} }}$ là 

Đáp án: A

Ta có: $\mathop {\lim }\limits_{x \to  + \infty } \dfrac{{x + 2}}{{\sqrt {4{x^2} + 1} }} = \mathop {\lim }\limits_{x \to  + \infty } \dfrac{{1 + \dfrac{2}{x}}}{{\sqrt {4 + \dfrac{1}{{{x^2}}}} }} = \dfrac{1}{2}$  nên $y = \dfrac{1}{2}$ là TCN của đồ thị hàm số

$\mathop {\lim }\limits_{x \to  - \infty } \dfrac{{x + 2}}{{\sqrt {4{x^2} + 1} }} = \mathop {\lim }\limits_{x \to  - \infty } \dfrac{{1 + \dfrac{2}{x}}}{{ - \sqrt {4 + \dfrac{1}{{{x^2}}}} }} =  - \dfrac{1}{2}$  nên $y =  - \dfrac{1}{2}$ là TCN của đồ thị hàm số

Vậy đồ thị hàm số đã cho có hai TCN.

Chọn A.

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên