Số giá trị nguyên của tham số (m) để hàm số (y = (x^3) - m(x^2) - 2mx) đồng biến trên (mathbb(R)) bằng

Lưu lại

Số giá trị nguyên của tham số $m$ để hàm số $y = {x^3} - m{x^2} - 2mx$ đồng biến trên $\mathbb{R}$ bằng

Đáp án: C

Hàm số $y = {x^3} - m{x^2} - 2mx$ có tập xác định là $\mathbb{R}$.

Hàm số đã cho đồng biến trên $\mathbb{R}$$ \Leftrightarrow y' = 3{x^2} - 2mx - 2m \ge 0,\,\,\forall x \in \mathbb{R}$

$ \Leftrightarrow \Delta ' = {m^2} + 6m \le 0 \Leftrightarrow  - 6 \le m \le 0$.

Vậy có $7$ giá trị nguyên của tham số $m$ thỏa mãn.

Đáp án C

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên