Số nghiệm nguyên của bất phương trình ((log _(frac(1)(3)))( (x - 1) ) > - 3) là

Lưu lại

Số nghiệm nguyên của bất phương trình ${\log _{\frac{1}{3}}}\left( {x - 1} \right) >  - 3$ là 

Đáp án: B

Ta có ${\log _{\frac{1}{2}}}\left( {x - 1} \right) >  - 3$ ĐKXĐ: $\left( {x > 1} \right)$

$\begin{array}{l} \Leftrightarrow  - {\log _2}\left( {x - 1} \right) >  - 3\\ \Leftrightarrow {\log _2}\left( {x - 1} \right) < 3\\ \Leftrightarrow x - 1 < {2^3}\\ \Leftrightarrow x < 9\end{array}$

Khi đó $1 < x < 9;x \in \mathbb{Z} \Rightarrow $ có 7 giá trị thỏa mãn.

Chọn B.

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên