Số nghiệm nguyên nhỏ hơn 10 của bất phương trình ((25^x) + (5.5^x) - 6 ge 0) là:

Lưu lại

Số nghiệm nguyên nhỏ hơn 10 của bất phương trình ${25^x} + {5.5^x} - 6 \ge 0$ là:

Đáp án: A

Đặt $t = {5^x},\left( {t > 0} \right)$, ta được ${t^2} + 5t - 6 \ge 0 \Rightarrow t \in \left[ {1; + \infty } \right) \Rightarrow {5^x} \ge 1$ hay ${5^x} \ge {5^0} \Rightarrow x \ge 0$

Theo đề bài, $x < 10$ nên $0 \le x < 10$

Chọn A

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên