Số phức có phần thực bằng 3 và phần ảo bằng 2 là

Lưu lại

Số phức có phần thực bằng 3 và phần ảo bằng 2 là

Đáp án: A

Số phức $z = a + bi$ có phần thực là 3 và phần ảo bằng 2 $ \Rightarrow z = 3 + 2i$

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên
    Câu hỏi nằm trong đề thi: