Số phức (z = frac((5 + 15i))((3 + 4i))) có phần thực là

Lưu lại

Số phức $z = \frac{{5 + 15i}}{{3 + 4i}}$ có phần thực là

Đáp án: A

$z = \frac{{5 + 15i}}{{3 + 4i}} = 3 + i$

Vậy phần thực của z bằng 3.

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên
    Câu hỏi nằm trong đề thi: