Số tiệm cận ngang của đồ thị hàm số (y = dfrac((| x | - 2018))((x + 2019))) là:

Lưu lại

Số tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y = \dfrac{{\left| x \right| - 2018}}{{x + 2019}}$ là:

Đáp án: C

Ta có:

$\begin{array}{l}\mathop {\lim }\limits_{x \to  + \infty } \dfrac{{\left| x \right| - 2018}}{{x + 2019}} = \mathop {\lim }\limits_{x \to  + \infty } \dfrac{{x - 2018}}{{x + 2019}} = 1\\\mathop {\lim }\limits_{x \to  - \infty } \dfrac{{\left| x \right| - 2018}}{{x + 2019}} = \mathop {\lim }\limits_{x \to  - \infty } \dfrac{{ - x - 2018}}{{x + 2019}} =  - 1\end{array}$

Vậy đồ thị hàm số có hai đường tiệm cận ngang là $y =  \pm 1$.

Chọn C.

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên