Tập nghiệm của bất phương trình ((( (0,8) )^x) < 3) là

Lưu lại

Tập nghiệm của bất phương trình ${\left( {0,8} \right)^x} < 3$ là

Đáp án: A

Ta có: ${\left( {0,8} \right)^x} < 3 \Leftrightarrow x > {\log _{0,8}}3.$

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là: $S = \left( {{{\log }_{0,8}}3;\,\, + \infty } \right).$

Chọn  A.

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên