Tập nghiệm (S) của phương trình ((5^x) = 25) là

Lưu lại

Tập nghiệm $S$ của phương trình ${5^x} = 25$ là

Đáp án: B

TXĐ : $D = \mathbb{R}$

Ta có : ${5^x} = 25 \Leftrightarrow x = {\log _5}25 \Leftrightarrow x = {\log _5}{5^2} \\\Leftrightarrow x = 2$

Vậy tập nghiệm của phương trình đã cho là $S = \left\{ 2 \right\}$

Chọn B

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên