Thể tích của khối cầu đường kính 3R bằng

Lưu lại

Thể tích của khối cầu đường kính 3R bằng

Đáp án: C

Bán kính khối cầu là: $r = \dfrac{{3R}}{2}.$

Thể tích của khối cầu là:$V = \dfrac{4}{3}\pi {r^3} = \dfrac{4}{3}\pi {\left( {\dfrac{{3R}}{2}} \right)^3} = \dfrac{{9\pi {R^3}}}{2}.$

Chọn  C.

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên