Thể tích (V) của khối lập phương (ABCD.A'B'C'D'), biết (AB = 3a) là:

Lưu lại

Thể tích $V$ của khối lập phương $ABCD.A'B'C'D'$, biết $AB = 3a$  là:

Đáp án: D

Thể tích của khối lập phương là $V = {\left( {3a} \right)^3} = 27{a^3}$

Chọn đáp án D.

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên