Tích phân (intlimits_1^3 (frac((2x - 1))((x + 1))) dx = a + bln 2). Khẳng định nào sau đây đúng?

Lưu lại

Tích phân $\int\limits_1^3 {\frac{{2x - 1}}{{x + 1}}} dx = a + b\ln 2$. Khẳng định nào sau đây đúng?

Đáp án: B

$\int\limits_1^3 {\frac{{2x - 1}}{{x + 1}}} dx = \int\limits_1^3 {\left( {2 - \frac{3}{{x + 1}}} \right)dx}  = \left. {\left( {2x - 3\ln \left| {x + 1} \right|} \right)} \right|_1^3 = 4 - 3\ln 2$

$ \Rightarrow a = 4,b =  - 3 \Rightarrow a.b =  - 12$

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên
    Câu hỏi nằm trong đề thi: